วัดพระธรรมกาย
วัดในไทย สถานที่ทำบุญ

วัดพระธรรมกาย

วัดพระธรรมกาย

                  มุ่งเน้นการอบรมธรรมะทั้งภาคปริยัติ ให้แก่พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ศึกษาธรรมะทุกท่าน รวมทั้งเน้นในเรื่อง ของความสงบ ความร่มรื่น ความสะอาด และร่มเย็น นโยบาย หลักในการ ก่อสร้างถาวร วัตถุต่าง ๆ

                 ซึ่งเน้นความประณีต ความประหยัด และประโยชน์ ในการใช้งาน เป็นหลัก มุ่งที่ศีลธรรม หรือสถานที่ สำหรับการประกอบ พิธีกรรมเท่านั้น วัด คือโรงเรียนสอน ศีลธรรมให้กับ มหาชน 

วัดพระธรรมกาย

                  โดยเฉพาะเยาวชนของชาติ จะเป็นผู้รักศีลธรรม สนใจธรรมะ และจะช่วยดึงให้ห่างพ้น จากอบายมุข และยาเสพติด วัดพระธรรมกาย ผ่านวันเวลา อันยาวนานมา ถึง 4 ทศวรรษ มุ่งมั่นในภารกิจ เผยแผ่ พระพุทธศาสนา เพื่อสันติสุข แก่มวลมนุษยชาติ ตลอดมา

                   ที่ก่อตั้ง วัดพระธรรมกาย เป็นเพียงท้องนา กว้างไกลสุดสายตา ปราศจากต้นไม้น้อย – ใหญ่ ในยามค่ำคืน มีเพียงดาวพราวแสง เต็มผืนฟ้า ทุกกิจกรรมงานบุญ ทุกอณูของผืนดิน ทุกสิ่งก่อสร้าง และทุกสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นใน วัดแห่งนี้

                    วัดพระธรรมกาย ได้จัดตั้งโครงการ ทางก้าวหน้า โดยมีโรงเรียนหลายแห่ง ในไทย ได้สมัคร เพื่อให้นักเรียนแข่งขัน เข้าสอบความรู้ด้านคำสอน เรื่องจรียธรรม ในพระพุทธศาสนา ซึงในช่วงเวลานั้น การที่จะบวชตามประเพณี มักจะมีคนบวชไม่นานนัก

                     วัดพระธรรมกาย จึงได้พยายาม จะสวนกระแสดังกล่าว โดยมีการจัดบวช 2 – 3 เดือน เป็นอย่างน้อย และได้เริ่มอบรม ผู้หญิงในโครงการ อบรมระยะยาว วัดพระธรรมกาย มีคนร่วมพิธีกรรมสำคัญ

                      โดยเฉลี่ยจำนวน 50,000 คน มีพระประจำรวม 260 รูป สามเณรรวม 214 รูป รวมทั้งส่งเสริม งานวิชาการด้าน พระพุทธศาสนา ซึ่งได้ร่วมมือ กับสมาคมบาลีปกรณ์ ประเทศอังกฤษ

วัดพระธรรมกาย