วัดโบราณ วัดในไทย สถานที่ทำบุญ

วัดบ้านนา

วัดบ้านนา

                 วัดบ้านนา เป็นวัดเก่าแก่ ตั้งแต่โบราณกาล ผู้สูงอายุในท้องถิ่น เล่าต่อกันมาว่า วัดบ้านนา เป็นวัดที่มี อายุกว่า 200 ปี คาดว่าสร้างขึ้น ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนปลาย

                  เมื่อปี พุทธศักราช 2475 พระอธิการบุญ สฺสมโณ หรือหลวงปู่บุญ เป็นเจ้าอาวาส หลวงปู่บุญ เป็นพระเถระผู้ เข้มงวด ในพระธรรมวินัย รักสันโดษ มีชีวิตความ เป็นอยู่เรียบง่าย ยึดพรหมวิหารธรรม รวมทั้งสังคหวัตถุธรรม

                   เป็นหลักปฏิบัติ บำเพ็ญศาสนกิจ อันเป็นหิตานุหิตคุณประโยชน์ เพื่อความ เจริญก้าวหน้า วัฒนสถาพรแก่วัด แล้วก็ศาสนา โดยตลอด

                    เป็นที่นับถือเลื่อมใส ของพระสงฆ์ ศิษยานุศิษย์ แล้วก็ประชาชน ทั่ว ๆ ไป ช่วงวันที่ 6 ก.ค. 2537 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเยี่ยมเคารพ เป็นการส่วนพระองค์ ที่วัดบ้านนา

                     หลวงปู่บุญ มรณภาพ ช่วงวันที่ 16 ก.ค. 2543 อายุ 92 ปี พรรษา 72 คณะศิษยานุศิษย์ ได้ด้วยกันจัดงานทำบุญ ทำทาน อุทิศถวาย หลวงปู่

                    ระหว่างวันที่ 13 – 16 ม.ย. ของทุกปี ปีนี้เป็นปีที่ 15 ศาลาอเนก ประสงค์ หลวงปู่บุญ สูง 2 ชั้น เป็นสถานที่ ปฏิบัติธรรม และเป็นสถาน ที่ประชุมขอ งพระสงฆ์
และองค์กรต่าง ๆ