วัดมีกี่ประเภท ?
วัดสวย วัดโบราณ วัดในไทย สถานที่ทำบุญ

วัดมีกี่ประเภท ?

วัดมีกี่ประเภท ?

                 1. วัดหลวง หรือพระอารามหลวง คือ วัดที่กษัตริย์ สมเด็จพระราชินี สมเด็จพระยุพราช ทรงสร้าง และก็บูรณะ เป็นการส่วนพระองค์ แล้วพระราชทาน เพื่อเป็นเกียรติยศ แก่ผู้ต่ำศักดิ์ ลงมา

                  หรือพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งข้าราชบริพาร ผู้ใหญ่ ทรงทำขึ้น หรือโปรดให้ปฎิสังขรณ์ แล้วก็สร้างขึ้น แล้วน้อมเกล้า น้อมกระหม่อม ถวายเป็นวัดหลวง นอกจากนี้ ยังรวมถึงวัด ที่ราษฎรสร้าง หรือบูรณะ และทรงรับไว้ เป็นวัดหลวง อีกด้วย

                2. วัดราษฎร์ คือ วัดที่ประชาชน ทั่ว ๆ ไปสร้าง หรือบูรณะขึ้น ตามศรัทธา และก็ได้รับ พระราชทานวิสุงคามสีมา ไม่ผิดกฎหมาย จากทางราชการแล้ว และช่วยกันบำรุง รักษาวัด สืบต่อกันมา

                  ส่วนวัดที่ประชาชน มีจิตศรัทธาร่วมกัน ทำขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่ ของพระสงฆ์ เราเรียกว่า สำนักสงฆ์ ซึ่งยังไม่ได้รับ พระราชทานวิสุงคามสีมา นอกจากนี้ วัดที่ประชาชน สร้างหรือบูรณะ ถ้าเกิดพระมหากษัตริย์ ทรงพิจารณาเห็น สมควรได้รับเกียรติ ชมเชยเป็นพิเศษ ก็ทรงรับไว้เป็น วัดหลวงด้วย

วัดมีกี่ประเภท ?

                รัฐบาล ซึ่งได้ยึดมั่นในแผนการ ที่จะบำรุงรักษา พุทธศาสนา พิจารณา มีความเห็นว่า การยกฐานะ วัดราษฎร์ขึ้น เป็นวัดหลวง ก็เป็นวิธีการอันหนึ่ง ที่จะสามารถช่วย

                 ยกย่องพระพุทธศาสนา ให้รุ่งโรจน์ เมื่อมีวัดที่เห็นสมควร เป็นวัดหลวง การขอพระราชทาน ยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็น พระอารามหลวง จึงได้ดำเนิน การสืบต่อมา