โลหะปราสาท
วัดสวย วัดโบราณ วัดในไทย สถานที่ทำบุญ

วัดราชนัดดารามวรวิหาร โลหะปราสาท

วัดราชนัดดารามวรวิหาร โลหะปราสาท

                   วัดแห่งนี้ ก่อสร้างปลายรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ แก่พระราชนัดดา เป็นพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าหญิง โสมนัสวัฒนาวดี (ถัดมาเป็นพระอัครมเหสี องค์แรกของรัชกาลที่ 4 ) ก็เลยทรง พระราชทานนามว่า วัดราชนัดดาราม เมื่อ ปี พ.ศ. 2386

                    นับว่าเป็น วัดพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ที่ได้รับการจดทะเบียน โบราณสถาน ตอนวันที่ 22 พ.ย. พุทธศักราช 2492 ความสวยงาม ของวัดที่สร้างความ สะดุดตาให้ กับผู้คนที่ผ่านไปมา ประดิษฐ์ โดยเจ้าพระยายมราช (บุญนาค) สถาปนิกผู้ออกแบบ แผนผังการสร้างวัด กำกับการสร้างโบสถ์ พระวิหาร

                     และก็ศาลาการเปรียญ ส่วนพระยามหาโยธา เป็นผู้สร้างกุฏิสงฆ์ และกำแพง แล้วก็เขื่อนรอบวัด ในตอนที่เจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ เป็นผู้ออกแบบ รวมทั้งควบคุม การก่อสร้างโลหะปราสาท โดยรัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างโลหะปราสาท แทนการผลิตเจดีย์

                      หากแต่สร้างไม่เสร็จ จนกระทั่งรัชกาลที่ 5 โปรดให้ สร้างต่อจนถึงเสร็จ แล้วก็ภายหลังได้ มีการปรับปรุงแก้ไข ซ่อนแซมวัดราชนัดดา อีกทีในสมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี

โลหะปราสาท

                       โดยได้พยายาม รักษาแบบแผนเดิม ของโลหะปราสาท ยุครัชกาลที่ 3 ให้สูงที่สุด โลหะปราสาทที่นี่ ก็เลยนับว่าเป็น โลหะปราสาท ที่แรกของไทย ก่อสร้างเป็นตึก 7 ชั้น มียอดปราสาท 37 ยอด คือโพธิปักขิยธรรม ในพระพุทธศาสนา 37 ประการ

                        ยอดปราสาทชั้น 7 เป็นที่ตั้งพระบรมสารีริกธาตุ กลางปราสาท เป็นช่องกลวง มีบันไดเวียน 67 ขั้น ให้เดินขึ้นไป มองวิวด้านบนได้ ส่วนสถาปัตยกรรม ส่วนใหญ่ภายใน วัดสวยงามประณีต ตามแบบศิลปะไทย

                         ดังเช่น พระอุโบสถมีช่อฟ้า ใบระกา หน้าบันลงรักปิดทอง ประดับโดยการใช้ กระจกสวยงาม ด้านในประดิษฐาน พระประธานพระนามว่า “พระเสฏฐตมมุนี” ส่วนในพระวิหาร ประดิษฐานพระพุทธรูป ปางห้ามสมุทรนามว่า “พระพุทธชุติธรรมนราสพ”

                          ที่ตั้ง : ใกล้กับป้อมมหากาฬ ใกล้กับลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ใกล้วัดเทพธิดาราม เขตเมืองหลวง กรุงเทพฯ เปิดตั้งแต่ 08.00-17.00 น.