mgm99la
mgm99la วัดในไทย สถานที่ทำบุญ

วัดไทย

วัดโบราณ

             ว่าด้วย โบราณสถานของไทย โดยอายุหรือ ลักษณะแห่งการก่อสร้าง หรือ หลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี รวมถึงสถานที่ ที่ เป็นแหล่งโบราณคดีแหล่งประวัติศาสตร์ และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย โบราณสถาน หมายถึง สิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้

            เช่น โบสถ์ วิหาร วัง มีอายุเก่ากว่า 100 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ โบราณสถานโดยทั่วไปหมายถึง อาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้น มีความเก่าแก่ มีประวัติความเป็นมาที่เป็นประโยชนทางด้านศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือ โบราณคดี หรือมีร่องรอยกิจกรรม ของมนุษย์ปรากฏอยู่ ด้านเอกลักษณ์ สถานที่ตั้ง ชนชาติ

          ความเชื่อ ศาสนา ขนบธรรมเนียม และ วัฒนธรรมของ ชุมชนใดชุมชนหนึ่ง หรือประเทศ ใดประเทศหนึ่ง โดยประเทศไทย ถือว่ามีวัดโบราณ กว่าหลาย ร้อยปี อยู่หลายที่มาก และปัจจุบันนี้ก็ยังมีคน เข้าสักการะบูชา อยู่ เช่น

วัดไชยวัฒนาราม

            ซึ่งก็ตั้งอยู่ริม แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นวัดหนึ่ง ที่มีสถาปัตยกรรมก่อสร้างไม่เหมือนวัดอื่น ๆ ใน อยุธยา สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาททอง พ.ศ. 2173 โดยเดิมวัดแห่งนี้เคยเป็นที่อยู่ของพระราชมารดา และอีกเหตุผลหนึ่ง วัดนี้อาจถูกสร้างขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะเหนือเขมรด้วย จึงทำให้มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ส่วนหนึ่งมาจากปราสาทนครวัด ซึ่งผู้ไปเยือนไม่ควรพลาด โดยรอบพระปรางค์ใหญ่ ล้อมรอบไปด้วยระเบียงคต ที่เดิมนั้นมีหลังคา

          ภายในระเบียงคต ประดิษฐานพระพุทธรูปปูน ปั้นปางมารวิชัย ที่เคยลงรักปิดทอง จำนวน 120 องค์ เป็นเสมือนกำแพงเขตศักดิ์สิทธิ์ ตามแนวระเบียงคต ตรงทิศทั้งแปดสร้างเมรุทิศ และเมรุมุม เจดีย์รอบ ๆ พระปรางค์ใหญ่ ถึงแม้จะ มีการบูรณะไปบ้างแล้ว แต่ก็ยังคงหลงเหลือ ความเก่าไว้อยู่บ้าง

        จึงเป็นที่นิยม ของนักเที่ยว ทั้งไทย และต่างชาติ และเป็นที่นิยม กับกองถ่ายละคร อีกด้วย และมีกิจกรรม มากมายให้ทำกัน การไปเที่ยววัด ก็จะไม่หน้าเบื่ออีก ต่อไป ดังนั้นอย่าง ที่ทราบกันดี ว่าในวันที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อยู่มาก ทางวัดจึงมีข้อห้ามต่าง ๆ

      คือ ห้าม ปีนป่ายขึ้นไป เหยียบบนโบราณสถาน เช่น กำแพงบางจุด, ห้ามปีนขึ้นไป บนองค์พระพุทธรูปโบราณ, องค์เจดีย์, พระปรางค์, แท่นต่างๆ เป็นต้น และควรแต่งตัว อย่างสุภาพ